سرنوشت

سرنوشت تهيدستان شهري چه می شود؟

شعارسال: زماني مفهوم فقر منضم به تصاويري از روستاهاي دورافتاده و نبود امکانات اوليه زندگي و چهره‌هاي آفتاب‌سوخته و دست‌هاي پينه‌بسته بود؛ امروز ٧٠ درصد جمعيت ايران به روايت آخرين سرشماري شهرنشين هستند؛ يعني جمعيتي حدود ٥٠ ميليون نفر؛ ٥٠ ميليون نفر در ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد