بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 دسامبر 2019 | 12:14 ب.ظ
شورای محله، یک نهاد مویرگی از فصل مترقی شوراها در قانون اساسی است
شورای محله، یک نهاد مویرگی از فصل مترقی شوراها در قانون اساسی استهاشمی گفت: شورایاری فرزند و میوه وتداوم شوراها و از جنس شورای شهر است، وهمانگونه که نقش شوراها در مدیریت شهری، سیاستگذاری، تقنین ونظارت است، شورای محله نیز باید همین نقش را بعنوان یک نهاد خرد جمعی در سطح محله ایفا کند واز درگیر شدن وتصدی گری بپرهیزد.