بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 نوامبر 2019 | 10:53 ق.ظ
جامعه ایران فرد گراتر شده است
جامعه ایران فرد گراتر شده استخانیکی گفت:جامعه ایران فردگراتر شده است و به سمت ارزش های مادی بیشتری سوق یافته است. از همین رو با تضعیف نهاد های اجتماعی مانند نهاد های آموزشی رو به رو هستیم.